Privaatsuspoliitika

  1. Kindral

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja De Sol Beauty OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika mõistes on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid töötleb andmetöötleja.

1.3. Klient privaatsuspoliitika mõistes on igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid andmetöötleja veebilehelt.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötlejal on võimalik kinnitada, et isikuandmeid on töödeldud kooskõlas õigusaktides sätestatuga.


  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmeid, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, kogutakse elektrooniliselt, peamiselt veebilehe ja e-posti teel.

2.2. Andmesubjekt annab oma isikuandmete jagamisega andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel isikuandmeid, mida andmesubjekt kaupu ostes või kaudselt jagab andmetöötlejaga või teenuseid veebisaidil.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama andmetöötlejat esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud andmesubjekti valeandmete esitamisest.


  1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Saaja aadress;
3.1.6. arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi andmed;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid a, b, c ja f:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti soovile;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik andmetöötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui see huvi kaalub üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta , eriti kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 10 aastat.

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 10 aastat.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 10 aastat.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg – vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turustamine
Isikuandmete maksimaalne säilitamise aeg on 10 aastat.

3.5. Andmetöötlejal on õigus jagada klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, nagu volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerfirmad, ülekandeteenust osutavad ettevõtted. Isikuandmete vastutav töötleja on andmetöötleja. Andmetöötleja edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid olenevalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.


  1. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus ebatäpsust täiendada või parandada

Kiire kontakt

X